Regulamin

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zgodnie z nim przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, prawo do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy daneosobowe@24kurier.pl.

1. Zlecanie i zamieszczanie ogłoszeń drobnych jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2. Ogłoszenie drobne może zawierać maksymalnie 160 znaków łącznie ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi.

3. Treść ogłoszeń nie może być sprzeczna z prawem i zasadami współżycia społecznego:

- nie przyjmujemy ogłoszeń o charakterze negatywnym, oceniającym i porównawczym, których treść może być obraźliwa lub niezgodna z prawdą,

- nie przyjmujemy ogłoszeń dotyczących leków.

- nie przyjmujemy ogłoszeń towarzyskich,

- ogłoszenia z branż medyczne, lekarskie, zdrowie, które wskazują na udzielanie świadczeń lekarskich, muszą zawierać nazwisko lekarza.

- ogłoszenia pośredników z branży Nieruchomości muszą w treści zawierać nazwę Biura Nieruchomości.

4. Nie przyjmujemy nekrologów i kondolencji na pierwszą stronę gazety.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, reklam, zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia i przekazania do publikacji, bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo poprawienia ogłoszenia tak aby było zgodne z zasadami pisowni polskiej.

6. Cena za publikację ogłoszeń jest ustalona na podstawie obowiązującego w dniu złożenia zamówienia cennika, który znajduje się na stronie internetowej i stanowi integralną część ninejszego regulaminu.

7. Data publikacji nastąpi według życzenia zlecającego, o ile ogłoszenie zostanie przesłane:

- termin zwykły do godz. 24:00

8. Ceny podane w ceniku są cenami netto i należy doliczyć 23% podatku VAT.

9. W przypadku odmowy publikacji ogłoszenia kwota do zwrotu przekazywana jest zleceniodawcy w postaci przelewu na konto bankowe.

10. Reklamacje za publikowane ogłoszenia są przyjmowane w ciągu 7 dni od daty reklamowanej emisji.

11. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez klienta prawa do reklamacji.

12. Dane osobowe są przechowywane z zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych.